متعهدبپیشـبردشـما

طراحی کمپین

طراحی کمپین
کمپین در اصل به معنای یک عملیات اقتصادی یا سیاسی در یک بازه زمانی محدود، برای یک  گروه هدف از پیش تعیین شده، با هدف و نتیجه از پیش برنامه ریزی شده است.
 طراحی کمپین تیلیغاتی و بازاریابی یکی دیگر از خدمات شرکت گروه گسترش میباشد، این شرکت با تجربه مکفی و نیروهای متخصص در این زمینه نیز جوابگوی مشتریان عزیز خواهد بود.